לאתר לומדון הוצאה לאור

 

משרד ראשי:

כתובתינו: "בית קורקס"
רח' זרחין 10,
ת.ד. 3030
רעננה 43662
טלפון: 09-7776800
פקס: 09-7776805

פתרונות מימון לעסק קטן או בינוני

הקמת עסק בשיטת הזכיינות, בדומה לכל מיזם עסקי אחר, דורשת פתרונות מימון הן בשלב ההשקעההראשונית והן על מנת לספק את צרכי ההון החוזר של העסק. נסקור בקצרה מספר אפשרויות.

הקרן לעסקים קטנים אשראי בנקאי משקיעים כרטיסמולטי פקטורינג

מימון פקטורינג

מימון פקטורינג צובר לאחרונה תאוצה בקרב חברות מקומיות, בעיקר כתוצאה מכניסת חברות מימון חדשותלשוק וכתוצאה מעליית המודעות ונכונות הולכת וגוברת של בעלי החברות להרחיב אתפעילות האשראי העסקי גם אל גופים חוץ בנקאיים (כגון חברות פקטורינג).

בעולם העסקי חברות נוהגות להעמידאשראי ללקוחותיהן בעת ביצוע העסקה. הביטוי המוכר "שוטף פלוס 60" מהווהלמעשה העמדת אשראי לזמן קצר. פעולה זו גורמת, לעיתים, למיצוי מלא של מקורות המימוןשל החברה (ברוב המקרים מדובר באשראי בנקאי) וגוררת חשיפה לסיכוני אשראי משמעותיים.שיטת מימון פקטורינג נועדה לפתור קשיים מסוג זה.

להלן יוצגו עקרונות שיטת המימון הפקטורינג.

מהו  מימון פקטורינג?

מימון פקטורינג הוא שירות המבוסס על רכישת החוב המסחרי של לקוחות החברה. חברת הפקטורינגרוכשת את החוב הפתוח ללא זכות חזרה  (NonRecourse),   שהעניק הצד המוכר (המכונה: "ספק") לצדהקונה (הלקוח, המכונה: "חייב").
חברת הפקטורינגמממנת באופן מיידי (בדרך כלל 48 שעות מהצגת החשבונית) עד 85% מסכום החשבונית (ושטרהמטען במקרה של ייצוא). יתרת הסכום ,15%, מועברת לצד המוכר לאחר השלמת התשלוםבעבור העסקה.
שיטה זו משלבת שירותים הכולליםמימון, נטרול סיכוני אשראי (ביטוח אשראי) וגבייה. מכלול השירותים יוצרים"חבילת מימון" המתאימה במיוחד ליצואנים.

מיהם העסקים המתאימים?

שיטת מימון פקטורינג מתאימה בעיקר לחברות בעלות מחזור של מעל 8 מיליון ש"ח בשנה, המוכרות אוהמספקות שירותים ומוצרים ללקוחות יציבים בארץ ובחו"ל (מימון ייצוא).
כמן כן קיימת חשיבות למבנההלקוחות החייבים ולהיקף הפעילות עימם, מאחר והמימון ניתן עבור חובות שוטפים שזמןפירעונם הינו עד 180 יום.

מגבלות מימון הפקטורינג

לשיטת מימון זו מספר מגבלותעיקריות:

 • לא ניתן לבצע פקטורינגלחברות אשר המכירות ללקוח בודד גדולות מ- 50% ממחזור המכירות הכולל.
 • עסקת  פקטורינג מתבצעת על חובות עסקיים בלבד, והיא אינה מתאימה למכירה קמעונאית.
 • לא ניתן לבצע את המימון על חובותשל רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה.
 • קיימות מגבלות שונות על ביצוע פקטורינג לפרויקטים.

כיצד מתבצע המימון

חברת הפקטורינג רוכשת את חשבונית המכר מהמוכר, ללא זכות חזרה (Non Recourse), ומממנת מקדמה בשיעור קבוע ,בדרך כלל עד 85%. המקדמה מועברתבאופן מיידי לחשבון הבנק של המוכר (עד 48 שעות), ויתרת התשלום מועברת עם פירעוןהחשבונית על ידי החייב.
עסקת הפקטורינג שונה מעסקת הלוואה או עסקת ניכיון רגילה מבחינה זו שהאשראי הניתן ללקוח בגין העסק הנפרע על ידי צד שלישי  (חברת הפקטורינג), ולא על ידי הלקוח. כלומר עסקת פקטורינג הופכת את אשראי הלקוחות למזומן.

פעילות חברת תבור כלכלה ופיננסים בתחום מימון הפקטורינג

חברת תבור מעניקה ללקוחותיהשירות הכוונה וייעוץ בתחום מימון הפקטורינג. חברת תבורמאתרת עסקים בעלי פוטנציאל למימון פקטורינג , בוחנת אתמבנה הפעילות העסקית (כולל פעילות הייצוא) ומתאימה לעסק את מקור המימון.  חברת תבור מסייעת לעסקים בהבנת שיטתהמימון, בכניסה לתהליך המימון, ומלווה את העסק לאורך התהליך.

חברת הפקטורינג מעניקה שני שירותים נוספים:

 • נטרול סיכוני אשראי
 • עסקת הפקטורינג כוללת ביטוח אשראי לחייבים להם מתבצעת עסקת פקטורינג.

למעשה חברת הפקטורינג נוטלת את הסיכון הנובע מהענקת האשראי ובעלי העסקים מצמצמים את הסיכון שבו אשראיהלקוחות אינו נפרע מסיבות כלכליות (לדוגמה, אם הלקוח נקלע לקשיים כלכליים).

גבייה

עסקת הפקטורינגמציעה שירותי גבייה של חשבונית המכר וכן היא נושאת בהוצאות הכרוכות בהגשת תביעותנגד חייבים. שירות זה משחרר את המוכר מניהול החוב, מסיכוניו, מגבייתו ומההוצאותהנלוות לכך. השירות מתבצע בתיאום מלא עם המוכר תוך שמירה על מרקם היחסים העדין ביןהספק לחייב, וזאת כדי למנוע פגיעה ביחסים שבין המוכר ללקוחותיו.

יתרונות נוספים

 • פקטורינג אינו נכלל באובליגו העסקי, ומעניק לחברה המשתמשת בו מקור מימוני נוסף המבוסס עלהמכירות.
 • פקטורינג מקל על תזרים המזומנים ומשפר את מבנה המאזן (הופך את סעיף ה"לקוחות"ל"מזומן").
 • השימוש במימון פקטורינג חוסך זמן יקר לבעל העסק, אשר הושקע עד היום בניהולאשראי הלקוחות.

עלויות הפקטורינג

 • עמלת פקטורינג- משולמת עבור מרכיבי הסיכון, הגבייה והתפעול בתיק הפקטורינג.עמלה זו נעה  בד"כ בטווח שבין 0.5% ל- 1.5% מהיקף העסקה.
 • ריבית - נגביתעל המקדמה שהועברה לספק והינה בטווח שיעורי הריבית המקובלים במערכת הבנקאית עבוראותו לקוח.
 • הפרמטרים העיקריים בקביעת העלויותהינם הסיכון הקיים בתיק החייבים (בפרט איכות החייבים, תקופות האשראי ופיזורהחייבים בתיק), גודל התיק, עלויות תפעולו ונתוני החברה המבצעת את העסקה.

Line

בניית אתרים - עיצוב גרפי © כל הזכויות שמורות לתבור כלכלה ופיננסים בע"מ